Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

1. Úvodní Ustanovení

1.1. Provozovatel

Internetový obchod (e-shop) na adrese https://metalsafe.cz (dále jen „internetový obchod“) je provozován společností Metalsafe s.r.o., se sídlem Jana Švermy 1339, 468 51 Smržovka, Česká republika, IČ 02187850, DIČ CZ02187850, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. oddíl C, vložka 33381 (dále jen „provozovatel“), bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: 287673084/0300.

1.2. Kupující

1.2.1 Za kupujícího je považována každá osoba, která navštíví tento internetový obchodu, bez ohledu na to, či se jedná o osobu fyzickou nebo osobu právnickou (dále jen „kupující“).

1.2.2. Za spotřebitele je považována fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná za účelem své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, která předmět smlouvy bude využívat pro vlastní potřebu (dále jen „spotřebitel“).

1.2.3. Za podnikatele se považuje každá právnická nebo fyzická osoba, nebo její zástupce, která není považována za spotřebitele. Za podnikatele se považuje každá právnická nebo fyzická osoba nebo její zástupce, která uzavírá smlouvu z důvodu vlastní podnikatelské nebo souvisí s vlastní podnikatelskou činností nebo zástupce této osoby vykonávající práci na základě pověření nebo smluvního vztahu tuto, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „podnikatel“).

1.3. Obchodní podmínky

1.3.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi provozovatelem (jako prodávajícím) a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „kupní smlouva“).

1.3.2. Tyto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Pokud není v kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto obchodních podmínek není kupní smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi provozovatelem a kupujícím vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto obchodní podmínky.

1.3.3. Právní vztahy provozovatele s kupujícím výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“). Právní vztahy provozovatele se spotřebitelem se současně řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoOS“).

1.3.4. Internetový obchod provozovatele je zaměřen na nabídku trezorů, sejfů, obdobných nebo speciálních úschovných objektů, dveří a jejich příslušenství se specifickými rozměrovými, hmotnostními, užitnými, a i fyzikálními vlastnostmi (dále jen „zboží“).

2. Uzavření kupní smlouvy, způsob dopravy a platby

2.1. Nabídka zboží

2.1.1. Zboží nabízené prostřednictvím internetového obchodu je nabídkou zboží se specifickými vlastnostmi, účelem a způsobem užívání. Některé z těchto vlastností (jedná se především o vlastnosti rozměrové a hmotnostní) mohou díky využívané různorodosti materiálů, množství a jejich fyzikálním a rozměrovým vlastnostem, a dále požité technologii a způsobu výroby vykazovat mírné odchylky od uváděných hodnot v internetovém obchodě, nebo propagačních a technických materiálech poskytovaných provozovatelem. Tyto odchylky jsou chápány jako přirozené a nemohou být považovány za vadu. Toto platí i pro příslušenství ke zboží. Nabídka zboží má pouze informativní charakter, a to zejména pokud se jedná o konkrétní barevné provedení zboží, resp. konkrétní definovaný barevný odstín zboží. Uváděné rozměry, jedná se především o trezory a sejfy obdobné nebo speciální úschovné objekty, jsou vždy rozměry bez vnějších prvků, jako jsou kliky, klávesnice, kryty, panty a jiné doplňky ovlivňující rozměr uváděný jako hloubka.

2.1.2. Fotografie zboží nabízeného prostřednictvím internetového obchodu jsou chápány jen jako informativní.

2.1.3. Nabídka zboží se nepovažuje za návrh dodat zboží ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku a provozovatel nemá povinnost uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží.

2.2. Objednávka

2.2.1. Objednávku může kupující vytvořit elektronicky pomocí formuláře na stránkách internetového obchodu. Při vytvoření objednávky pomocí formuláře kupující nejprve vybere zboží, o které má zájem. Po zvolení požadovaného provedení a množství, způsobu dopravy (viz čl. 2.4. odst. 2.4.1. VOP) a způsobu platby (viz čl. 2.5. odst. 2.5.1. VOP) kupující stvrdí svou objednávku kliknutím na příslušnou ikonu „Dokončit objednávku“, čímž podá závazný (ze strany kupujícího) návrh na uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a provozovatelem.

2.2.2. Před odesláním objednávky provozovateli má kupující možnost provést kontrolu a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

2.2.3. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že si tyto VOP přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

2.3. Uzavření kupní smlouvy

2.3.1. Provozovatel přijme návrh kupní smlouvy kupujícího (objednávku), pokud tento návrh není v rozporu s VOP a provozovatel nemá konkrétní důvod domnívat se, že kupující kupní smlouvu poruší. Provozovatel potvrdí přijetí návrhu prostřednictvím zprávy na elektronickou adresu kupujícího, kterou uvedl v objednávce.

2.3.2. Smluvní vztah mezi provozovatelem a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je provozovatelem zasláno kupujícímu na elektronickou adresu, kterou uvedl v objednávce.

2.3.3. V případě, že má kupující speciální nebo požadavky odlišující zboží od zboží považovaného za standardní a uvedl je do své objednávky, jedná se o zboží chápané jako zakázkové, pak platí, že objednávka kupujícího je chápána pouze jako poptávka ze strany kupujícího, na základě které provozovatel vstoupí do jednání s kupujícím. Na základě jednání a odsouhlasení obou stran zašle provozovatel kupujícímu závaznou technickou a obchodní nabídku, a to dohodnutým způsobem a v dohodnuté formě a rozsahu. Nabídka provozovatele je v tomto případě pro provozovatele závazná pouze po dobu uvedené platnosti této nabídky. Kupní smlouva je v takovémto případě uzavřena buď akceptací nabídky provozovatele ve formě e-mailu odeslaného kupujícím na elektronickou adresu provozovatele uvedenou v záhlaví této smlouvy ve shora uvedené lhůtě anebo podpisem kupní smlouvy (v listinné podobě) oběma smluvními stranami v dohodnuté lhůtě v případě, že provozovatel navrhl kupujícímu uzavření kupní smlouvy v listinné podobě.

2.3.4. Kupující vstupem do internetového obchodu souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení nebo náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.3.5. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v jazyce českém.

2.4. Způsob balení a dopravy

2.4.1. Není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak, způsob balení a dodání zboží určuje provozovatel. V případě, že je způsob balení anebo dopravy ujednán v souladu s požadavky kupujícího, jdou k tíži kupujícího veškerá rizika a náklady s takovým způsobem balení a dopravy spojené, včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob balení či dopravy. Provozovatel neodpovídá v tomto případě za škody na zboží způsobené dopravou nebo prodlení v dopravě.

2.4.2. O odeslání zboží se provozovatel zavazuje informovat kupujícího na elektronickou adresu, kterou kupující uvedl při vytvoření objednávky.

2.4.3. Odesláním objednaného zboží se rozumí jeho odeslání na adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky jako doručovací. Provozovatel si vyhrazuje právo připočíst k ceně zboží náklady na balení zboží ve skutečné výši, jakož i náklady na zaslání (dopravu) zboží k ceně zboží dle aktuálního ceníku přepravce.

2.4.4. V případě zasílání zboží do zahraničí si provozovatel vyhrazuje právo účtovat cenu dle cenové nabídky dopravce a rovněž dodatečné náklady související s dopravou do zahraničí.

2.4.5. Pokud si objednáte stěhování případně ukotvení trezoru, bude Vám doúčtována doprava dle sazby 13,- Kč bez DPH za každý ujetý kilometr.

2.4.6. Pokud jste si objednali dodání trezoru firmou Metalsafe, bude Vám doúčtována doprava dle sazby 13,- Kč bez DPH za každý ujetý kilometr.

2.5. Kupní cena a způsob platby

2.5.1. Kupní cena je EXW (dle Incoterms 2020), sklad provozovatele.

2.5.2. Provozovatel nabízí na výběr z těchto způsobů platby:

    • bankovním převodem po dokončení objednávky (číslo bankovního účtu viz čl. 1. odst. 1.1. VOP),

2.5.3. Při volbě platby bankovním převodem uhradí kupující cenu objednávky před jejím vyřízením na bankovní účet provozovatele. Pro vyřízení objednávky je třeba uhradit platbu pod variabilním symbolem, kterým je číslo objednávky a který kupující získá při dokončení objednávky. V případě platby za zboží formou bankovního převodu se považuje kupní cena za uhrazenou dnem, kdy došlo k připsání příslušné částky na účet provozovatele. Platba bude kupujícím činěna na základě elektronické pro-forma faktury (výzvy k platbě) anebo dle volby provozovatele – zálohové faktury vystavené provozovatelem a zaslané kupujícímu na elektronickou adresu, kterou uvedl v objednávce, s čímž kupující výslovně souhlasí. Splatnost takovéto pro-forma faktury, potažmo zálohové faktury činí obvykle sedm (7) kalendářních dní ode dne jejího vystavení. Po úhradě kupní ceny kupujícím vystaví provozovatel kupujícímu v elektronické podobě fakturu, resp. konečnou fakturu, se všemi náležitostmi daňového dokladu dle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, s čímž kupující rovněž výslovně souhlasí.

2.5.4. Veškeré změny, zejména změna kupní ceny zboží, v internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Rozhodující je kupní cena zboží uvedená, resp. platná v době uzavření kupní smlouvy.

2.5.5. Veškeré ceny nabízeného zboží a služeb jsou uvedeny a kalkulovány bez DPH. Ceny s DPH jsou v internetovém obchodě uvedeny jako informativní údaj.

2.5.6. S ohledem na to, že ke koupi zboží je provedena za použití komunikačních prostředků na dálku, kupující bere na vědomí, že z podstaty věci je vyloučena možnost prohlídky zboží ze strany kupujícího před uhrazením kupní ceny a provozovatel je tak oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny před prohlédnutím, resp. převzetím zboží.

2.6. Práva a povinnosti vyplývající z uzavření kupní smlouvy

2.6.1. Provozovatel je povinen dodat kupujícímu objednané zboží za sjednanou kupní cenu a kupující je povinen zboží převzít a kupní cenu uhradit.

2.6.2. V případě porušení podmínek kupní smlouvy nebo VOP kupujícím si provozovatel vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy. Kupujícímu v takovém případě vzniká povinnost uhradit provozovateli veškeré náklady (náhradu škody) spojené s jeho objednávkou a zejména pak náklady na zaslání zboží, pokud jej kupující nepřevezme.

2.6.3. Kupující je povinen zejména při objednávání zboží uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje nezbytné pro uzavření kupní smlouvy uvedené kupujícím jsou provozovatelem považovány za správné.

2.6.4. Provozovatel není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

2.6.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

2.6.6. Veškerá sdělení provozovatele mohou být kupujícímu doručována na elektronickou adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

3. Dodání zboží

3.1. Dodací lhůta a místo plnění

3.1.1. Provozovatel se zavazuje odeslat zboží kupujícímu v nejbližším možném termínu, nebo termínu výslovně dohodnutém. V případě platby bankovním převodem po dokončení objednávky provozovatel odešle zboží až po připsání platby na jeho bankovní účet. Dostupnost zboží a dodací lhůta, pokud je u zboží uvedena, má pouze informativní charakter a není pro provozovatele závazná.

3.1.2. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoli škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení zboží z jakéhokoli důvodu. Provozovatel odesílá zboží najednou více kupujícím, a to obvykle jednou týdně.

3.1.3. Místem plnění je místo uvedené v objednávce, resp. v kupní smlouvě.

3.2. Přeprava, doručení a převzetí zboží

3.2.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke kupovanému zboží jeho plným zaplacení, převzetí zboží není toto právo nikterak dotčeno. Okamžikem převzetí zboží také na kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží.

3.2.2. Zboží je doručováno obvykle v době od 8:00 do 18:00 hod. Zboží je standardně doručováno způsobem obecně chápaným jako na práh domu, nebo hranici pozemku. V případě, že strany neujednaly osobní převzetí zboží, je kupující povinen být v den dodání zboží v dobu uvedenou v první větě tohoto odstavce k dispozici v místě plnění. V případě, že je kupujícímu známo, že v uvedenou dobu nebude v místě plnění přítomen je povinen tuto skutečnost neprodleně, nejméně však jeden pracovní den před plánovaným doručením zboží, oznámit elektronickým způsobem na e-mailovou adresu provozovatele: obchod@metalsafe.cz.

3.2.3. Součástí dodávky je doklad o zakoupení zboží, který uvádí datum prodeje, označení zboží, kupní cenu a údaje o provozovateli.

3.2.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad tuto skutečnost neprodleně oznámit přepravci a provozovateli buď písemně na adresu jeho sídla anebo elektronickou formou na e-mailovou adresu provozovatele: obchod@metalsafe.cz.

3.2.5. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku od přepravce nepřevzít a vyplnit záznam o poškození zásilky. Podpisem dodacího anebo přepravního listu anebo jiného obdobného dokumentu, kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

3.2.6. Reklamace zjevných vad zboží, tj. zejména mechanického poškození zboží, neodpovídajícího zboží apod., které nebyly patrné při převzetí zásilky od přepravce, je kupující povinen uplatnit neprodleně po jejich odhalení, nejvhodněji v den převzetí zásilky od přepravce.

3.2.7. Provozovatel neručí za poškození zboží vzniklé při jeho přepravě, zejména pak v případě, pokud kupující neprodleně toto poškození neuplatnil v souladu s odst. 3.2.3. a 3.2.4. článku VOP.

3.2.8. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího (např. v případě nepřítomnosti kupujícího v místě plnění v době uvedené v odst. 3.2.2. tohoto článku obchodních podmínek) nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit provozovateli náklady spojené s opakovaným doručováním a skladováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem

4.1.1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím internetového obchodu), má spotřebitel v souladu s § 1829 NOZ právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží.

4.1.2. Pokud spotřebitel v zákonné 14denní lhůtě oznámí provozovateli, že od smlouvy odstupuje, kupní smlouva se od počátku ruší. Pro odstoupení od smlouvy může spotřebitel využít potvrzení o koupi (dodací list), které obdržel spolu se zakoupeným zbožím, nebo příslušný formulář. Ve formuláři musí být uvedeno alespoň jméno a příjmení kupujícího, číslo objednávky, označení zboží a číslo účtu pro vrácení peněz.

4.1.3. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy ze strany spotřebitele v zákonné 14denní lhůtě se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle provozovateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

4.1.4. Spotřebitel bere na vědomí, že dle § 1837 NOZ nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího. Kupující uzavřením kupní smlouvy dále uděluje provozovateli předchozí výslovný souhlas, aby tento započal s upravováním zboží již před uplynutím shora uvedené lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy. Za upravení zboží podle přání kupujícího dle tohoto odstavce se s ohledem na specifický typ zboží nabízeného na stránkách internetového obchodu považuje zejména jakákoli úprava zboží oproti nabídce zboží uvedené na stránkách internetového obchodu anebo oproti standardu v jakém je zboží běžně dodáváno výrobcem zboží, potažmo provozovatelem, (tj. zejména v případě změny rozměrů zboží, změny vnitřního uspořádání zboží, změna počtu vnitřních schránek, změny barvy oproti výrobcem či provozovatelem standardně nabízených barev, vyvrtání a úprava rozměrů otvorů nebo doplnění úchytů do nebo na zboží pro umístění, spojení či zavěšení zboží do místností, změna strany otvírání dveří či umístění zámku dveří, atd.).

4.1.5. Odstoupí-li spotřebitel oprávněně od kupní smlouvy, zašle nebo předá provozovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, včetně všech jeho součástí a příslušenství. Spotřebitel je povinen zboží vhodně, tj. v souladu s podmínkami spotřebitelem určeného přepravce, dopravce či držitele poštovní licence, prostřednictvím kterého bude zboží doručováno zpět provozovateli, zabalit pro jeho vrácení zpět provozovateli, aby toto nebylo v průběhu přepravy poškozeno či zničeno; v opačném případě ručí provozovateli za způsobené škody. V případě, že vrácené zboží není kompletní, je bez obalu nebo je prokazatelně použité či poškozené, má provozovatel vůči spotřebiteli nárok na náhradu škody a je oprávněn si takto vzniklý nárok na náhradu škody bez dalšího jednostranně započíst na pohledávku spotřebitele vůči provozovateli na vrácení kupní ceny. Provozovatel v takovém případě vrací spotřebiteli jen takto sníženou kupní cenu.

4.1.6. Odstoupí-li spotřebitel oprávněně od kupní smlouvy, je provozovatel povinen bez zbytečného odkladu, do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, nejpozději však do 14 dnů po předání (vrácení) zboží spotřebitelem, vrátit všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, a to v zásadě stejným způsobem jako je přijal. Provozovatel poukazuje peněžní prostředky výlučně na bankovní účet spotřebitele uvedený v odstoupení.

4.1.7. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, provozovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá.

4.1.8. Odstoupí-li spotřebitel oprávněně od kupní smlouvy, vrací mu provozovatel náklady na dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu zaslání zboží, obvykle částku ve výši 1.500,- Kč. Výše vrácené částky vychází z ceníku dopravce. V případě, že spotřebitel doručil zboží osobně, náhrada mu nenáleží. V případě, že spotřebitel vrací zboží z jedné objednávky ve více zásilkách, má nárok na vrácení pouze jednoho poštovného. V případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, nese kupující náklady na navrácení zboží provozovateli v plném rozsahu kupující.

4.1.9. Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží provozovateli, nebude zboží přijato, případně bude na náklady spotřebitele zasláno zpět spotřebiteli.

4.1.10. Je-li společně se zbožím poskytnut spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi provozovatelem a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a spotřebitel je povinen spolu se zbožím provozovateli vrátit i poskytnutý dárek.

4.2. Odstoupení od kupní smlouvy podnikatelem

4.2.1. Podnikatel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit výlučně v případech stanovených VOP.

4.2.2. Provozovatel je dle vlastního uvážení oprávněn umožnit podnikateli, který o to písemně provozovatele zažádá, odstoupit bez udání důvodu od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů po převzetí zboží. Umožní-li provozovatel podnikateli odstoupit v uvedené lhůtě, pak podnikatel bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží, dále nebude-li vrácené zboží v originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství, pak podnikatel bere na vědomí, že provozovatel si vyhrazuje právo takovéto vrácení zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která provozovateli vykompenzuje náklady, jež jsou nezbytné vynaložit pro znovuuvedení zboží do prodeje.

4.2.3. Podnikatel nemůže odstoupit od kupní smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel; použití zbylé části ustanovení § 2110 se vylučuje.

4.2.4. Neoznámil-li podnikatel provozovateli vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

4.2.6. Odstoupí-li podnikatel oprávněně od kupní smlouvy, zašle nebo předá provozovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, včetně všech jeho součástí a příslušenství, a to ve stavu v jakém je obdržel od provozovatele. Podnikatel nemá nárok na náhradu poštovného ani jiných souvisejících nákladů. Provozovatel, bude-li zboží ve stavu, v jakém je provozovatel zaslal podnikateli, zboží převezme a ve lhůtě do čtrnácti (14) kalendářních dnů po převzetí zboží od podnikatele vrátí podnikateli vše, co od něj obdržel. V ostatních případech zboží podnikateli na jeho náklady vrátí.

4.2.7. Je-li společně se zbožím poskytnut podnikateli dárek, je darovací smlouva mezi provozovatelem a podnikatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy podnikatelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a podnikatel je povinen spolu se zbožím provozovateli vrátit i poskytnutý dárek.

4.3. Odstoupení od kupní smlouvy provozovatelem

4.3.1. Provozovatel dbá na dobrou na svou dobrou pověst a orientuje se v oblasti trhu s prodávaným zbožím, přesto může výjimečně dojít k situacím, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě. Provozovatel si proto vyhrazuje právo v takových případech odstoupit od kupní smlouvy.

4.3.2. Provozovatel má právo odstoupit od kupní smlouvy též tehdy, došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele objednaného zboží, došlo-li k výrazným změnám cen přepravy zboží, nebo zjistí-li provozovatel, že zboží bylo omylem nabízeno za chybnou cenu a kupující neakceptoval příslušnou změnu kupní smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží či zvýšení nákladů na přepravu.

4.3.3. Kupující bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím, který v některém z předchozích závazkových vztahů s provozovatelem porušil jakoukoliv svou povinnost podstatným způsobem. Porušení předchozího závazkového vztahu podstatným způsobem se považuje pro účely odstoupení od smlouvy za chování ve smyslu § 2002 odst. 2 NOZ.

4.3.4. Pokud provozovatel odstoupí od kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího na elektronickou adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Dále je povinen vrátit kupujícímu plnou kupní cenu zboží (včetně poštovného), pokud již tato byla uhrazena.

5. Práva z vadného plnění

5.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ) a ve vztahu k spotřebiteli též i zákonem o ochraně spotřebitele.

5.2. Provozovatel odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména provozovatel odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

má zboží vlastnosti, které si smluvní strany sjednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které provozovatel nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití provozovatel uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy (vyjma výjimek uvedených v čl. 2.1 odst. 2.1.1. VOP,

je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti (vyjma výjimek uvedených v čl. 2.1 odst. 2.1.1. VOP

a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.3. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v zákonem stanovené době, tj. dvaceti čtyř (24) kalendářních měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se zákonná ustanovení o záruce za jakost. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

5.4. Práva z vadného plnění může kupující uplatnit u provozovatele na adrese jeho sídla. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy provozovatel obdržel od kupujícího reklamované zboží nebo písemné oznámení o vadě zboží, pokud druh, rozměry, hmotnost a umístění zboží znemožňující jeho předání provozovateli.  Písemné oznámení musí obsahovat popis vady a fotodokumentaci vady. Za písemné oznámení o vadě se považují i oznámení v elektronické podobě (e-mail).

5.5. Při uplatnění práva z vadného plnění je kupující povinen prokázat uzavření kupní smlouvy. Provozovatel doporučuje za tímto účelem předložit zejména potvrzení o koupi (dodací list).

5.6. Kupující má povinnost vytknout provozovateli vadu, tedy dodat popis vady zboží, kvůli které jej reklamuje.

5.7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Právo z vadného zboží se nevztahuje na spotřební díly nebo příslušenství elektronických zámků, kterými jsou napájecí baterie.

5.8. Provozovatel rozhodne o reklamaci ze strany spotřebitele ihned, ve složitých případech do pěti (5) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace ze strany spotřebitele včetně odstranění vady bude provozovatelem vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se provozovatel se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

5.9. Jestliže provozovatel reklamaci neodmítne, vystaví kupujícímu potvrzení o přijetí reklamace, která bude obsahovat mimo jiné identifikaci provozovatele a kupujícího, co je obsahem reklamace dle kupujícího, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, datum a místo přijetí reklamace a podpis pracovníka provozovatele.

5.10. Spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva z vadného plnění.

5.11. O tom, že byla reklamace vyřízena a jakým způsobem je provozovatel povinen kupujícího informovat, a to na elektronickou adresu, kterou uvedl při reklamaci nebo prostřednictvím jiného kontaktního údaje, dle kterého bude možno kupujícího upozornit na vyřízení reklamace. Provozovatel v tomto oznámení uvede lhůtu pro vyzvednutí reklamovaného zboží.

5.12. V případě, že si kupující nevyzvedne ve lhůtě stanovené provozovatelem reklamované zboží, je provozovatel oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí provozovatel kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

5.13. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, zranění nebo poškození majetku, ať už přímé nebo nepřímé, způsobené vadou dodaného zboží, pokud tato ztráta, zranění nebo poškození majetku nevzniklo nedbalostí, opomenutím nebo úmyslem na straně provozovatele.

5.14. Zjistí-li Provozovatel v průběhu prověřování oprávněnosti reklamace anebo v průběhu odstraňování reklamované vady, že za vadu neodpovídá, má právo vyúčtovat a nárokovat tyto oprávněné náklady na kupujícím a to v plné výši, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

6. Ochrana osobních údajů

6.1 Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím těchto obchodních podmínek.

6.2 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

6.3. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Bližší informace jsou obsaženy v zásadách používání souborů cookies.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Jazykem komunikace mezi provozovatelem a kupujícím a jazykem kupní smlouvy je výhradně český jazyk. Uzavřené kupní smlouvy jsou archivovány provozovatelem v elektronické podobě a nejsou přístupné jiným osobám.

7.2. V případě, že by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí obchodních podmínek nebo kupní smlouvy.

7.3. Znění VOP má provozovatel právo měnit, upravovat či doplňovat. Změněné VOP nabývají platnosti a jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti provozovatele a kupujícího vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění VOP nejsou změnou dotčena.

7.4. Smluvní vztah založený kupní smlouvou se zahraničním kupujícím je řízen vždy českými právními předpisy, tj. českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

7.5. Provozovatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

7.6. Smluvní strany se dohodly, projednání jakýchkoliv sporů mezi provozovatelem a kupujícím je v souladu se soudním řádem České republiky. Případné spory mezi provozovatelem a spotřebitelem je možné řešit také mimosoudní cestou.

7.7. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

7.8. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Ve Smržovce dne 05.01.2021

Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz